top of page

Kjøpsvilkår

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, disse lovene
gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene
i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensing i de lovbestemte rettighetene, men
oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen:
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og
eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som
særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer
mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene:
Selger er Spirit Trening, adr: Fannestrandvegen 72 6416 Molde, mail: veronica@spirit-
trening.no, tlf: 90760323, orgnr: 819718512, og betegnes heretter som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes heretter som
kjøper/kjøperen.

Pris:
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne
prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før
kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse:
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har bekreftet bestillingen/betalingen i
Vipps.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra
selgeren i bestillingsløsningen i applikasjonen eller i kjøperens bestilling, og den annen part
innså eller burde har innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen:
Selgeren kan kreve betaling for varen i det tidspunkt ordren er bekreftet av kjøperen i Vipps.
Ved betaling med Vipps er kunden ansvarlig for at det foreligger riktig beløp. Kontoen som er
lagt inn på Vipps vil bli belastet samme dag som ordren blir reservert.

Levering:
Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøperens representant, har mottatt kjøpsbekreftelse.
Kjøper har ansvar for å sjekke at varen er levert i Applikasjonen, og at kjøper har tilgang til
denne varen.

Angrerett:
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold
til angrerettloven.

Kjøp av gruppetimer, PT-timer og andre tidsbestemte kjøp er unntatt fra angrerett. Jf.
Angrerettloven § 2, bokstav g og jf. Angrerettloven § 22, bokstav m.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å
løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag
eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har
bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig
(angrerettskjema, e-post eller brev).


Angrefristen begynner å løpe:
- Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er
mottatt.
- Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske
varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
- består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse
er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger
ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert
angreskjema. Tilsvarende gjelder manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og
fremgangsmåte for å benytte angrerett. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i
løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen
mottok opplysningene.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og
senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte
angreretten.

Forsinkelser og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist
for å melde krav:

Dersom selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for
eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve
oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom
oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig
misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene fall bort innen
rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å
fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger
til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen
innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende
gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom
kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som
var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig
tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid
ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som
ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet
følgene av.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist:
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble
oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope
seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2.mnd fra
mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
Dersom varen har en mangle og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger
kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller
volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.
Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme
mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette
innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens
verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan
prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke
er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og
dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig
gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert,
taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet
vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele
kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen
ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av
kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr.
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt
gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti:

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen
begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter
punkt 9 og 10.

Personopplysninger:
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen
samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og
lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre
forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis
det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte
tilfelle.

Konfliktløsning:
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse
eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med
Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 40 06 00.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er
særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her:
http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page